Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký học phần HK2/2018-2019 - Cao đẳng K2018

Do SV K2018 đang tập trung học GDQP nên thời gian đăng ký học phần từ ngày 19 - 21/12 theo thông báo cũ được dời sang ngày 12/2/2019 đến hết ngày 13/2/2019.

SV khóa cũ học lại các học phần cùng K 2018 cũng đăng ký trong thời gian này.

Các quy định về đăng ký, sv xem lại thông báo lần trước.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.