Danh mục các học phần tương đương - bậc cao đẳng

 
Sinh viên bậc cao đẳng K2018 về trước có thể học lại các học phần còn nợ cùng bậc đại học chính quy bằng các học phần thay thế theo đường link sau:

https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=501

 

 
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.