Thông báo các lớp bị hủy trong HK1/2021/2022 - bậc cao đẳng

Sinh viên xem thông tin tại đây: https://www.fit.hcmus.edu.vn/vn/Default.aspx?tabid=292&newsid=13909

Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.