Link tra cứu học phí HK2/2019-2020 bậc cao đẳng

Sinh viên tra cứu học phí HK2/2019-2020 tại đây: https://pdt.hcmus.edu.vn/hocphi 

Lưu ý: SV kiểm tra lại các học phần/lớp học phần đã đăng ký học, nếu thấy sai sót thì liên hệ phòng đào tạo để điều chỉnh.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.