Các loại mẫu đơn

SV chọn mẫu đơn cần dùng trong các file đính kèm.

Lưu ý:

- SV đã học quá 7 năm, bị buộc thôi học thì dùng mẫu đơn D19.

- SV bị buộc thôi học do học lực kém thì dùng mẫu đơn D20.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (D01_DON CAI THIEN.docx)D01_DON CAI THIEN.docx 21 kB10-07-201910-07-2019
Download this file (D02_DON HOAN THI.docx)D02_DON HOAN THI.docx 17 kB20-11-201820-11-2018
Download this file (D03_DON MIEN HOC PHAN.docx)D03_DON MIEN HOC PHAN.docx 21 kB11-09-201911-09-2019
Download this file (D04_DON HOC LAI MON HOAN.docx)D04_DON HOC LAI MON HOAN.docx 18 kB20-11-201820-11-2018
Download this file (D05_DON XIN NGHI 1 HK.docx)D05_DON XIN NGHI 1 HK.docx 20 kB01-04-201901-04-2019
Download this file (D06A_DON XIN NGHI HOC DI NVQS.docx)D06A_DON XIN NGHI HOC DI NVQS.docx 20 kB06-02-202006-02-2020
Download this file (D06_DON XIN NGHI 1 NAM HOC.docx)D06_DON XIN NGHI 1 NAM HOC.docx 20 kB01-04-201901-04-2019
Download this file (D07_DON XIN NHAP HOC LAI (1).docx)D07_DON XIN NHAP HOC LAI (1).docx 20 kB06-02-202006-02-2020
Download this file (D08_DON XIN THOI HOC.docx)D08_DON XIN THOI HOC.docx 20 kB29-04-202029-04-2020
Download this file (D11_DON XET TOT NGHIEP HCDH.docx)D11_DON XET TOT NGHIEP HCDH.docx 22 kB29-04-202029-04-2020
Download this file (D12_DON XET TOT NGHIEP VLVH.docx)D12_DON XET TOT NGHIEP VLVH.docx 28 kB15-08-201915-08-2019
Download this file (D13_DON XET TOT NGHIEP DTTX.docx)D13_DON XET TOT NGHIEP DTTX.docx 19 kB20-11-201820-11-2018
Download this file (D14_DON XET HOAN TAT CHUONG TRINH DAO TAO.docx)D14_DON XET HOAN TAT CHUONG TRINH DAO TAO.docx 18 kB20-11-201820-11-2018
Download this file (D15_DON XET DAT CHUAN NGOAI NGU DAU RA.docx)D15_DON XET DAT CHUAN NGOAI NGU DAU RA.docx 22 kB14-09-202114-09-2021
Download this file (D16_DON XIN HUY MON TU CHON.docx)D16_DON XIN HUY MON TU CHON.docx 18 kB26-10-202126-10-2021
Download this file (D17_DON DE NGHI CAP BAN SAO BANG TN.docx)D17_DON DE NGHI CAP BAN SAO BANG TN.docx 22 kB18-11-201918-11-2019
Download this file (D19_DON XIN GIA HAN THOI GIAN HOC.docx)D19_DON XIN GIA HAN THOI GIAN HOC.docx 11 kB04-06-202104-06-2021
Download this file (D20_DON XIN HOC LAI DO BTH.docx)D20_DON XIN HOC LAI DO BTH.docx 18 kB04-06-202104-06-2021
Image

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.