Thông báo lịch xe đi – về giữa cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung từ 06/12/2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Trường thông báo lịch xe đi – về giữa cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ và cơ sở Linh Trung từ 06/12/2021, xe trường chạy trở lại bình thường:

     - Các chuyến đi cơ sở Linh trung:     6g30, 8g20, 11g30.

     - Các chuyến về cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ:     11g15, 12g15, 16g15, 17g15.

Trân trọng ./.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.