Thư mời tham dự buổi báo cáo chuyên đề "Khai thác và thương mại hoá: Đánh giá nghiên cứu, Thành lập các công ty spin-off (công ty triển khai các kết quả nghiên cứu của nhà khoa học do chính nhà khoa học đồng sở hữu với cơ quan nghiên cứu)"

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.