Thông báo vv mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất số chuyên đề "Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai" kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Bản đồ (1974-2019) - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.