Mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp Trường được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài: (Vui lòng tải lưu các file đính kèm phía dưới)
 
 •     1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 
        
  • T00 - Trang bìa thuyết minh đề tài cấp Trường
  • T01 - Thuyết minh đề tài cấp Trường
    
     2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)
   
  • Dự toán kinh phí cấp Trường
  • Hợp đồng đề tài NCKH cấp Trường
  • Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của chủ nhiệm
  • Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của thành viên 

   

      3. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ 

  • Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công trong trường và ngoài trường
  • Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản mua nguyên vật liệu, vật tư
  • Biên bản nghiệm thu hợp đồng thực hiện đề tài NCKH
  • Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của chủ nhiệm
  • Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của HĐ TKCM Chủ nhiệm + tải file báo cáo lên đường link
    https://drive.google.com/drive/folders/1eUS2mULoEnraLNxwuuWFVjgqggA1H2cr 
   theo cú pháp: << MÃ SỐ ĐỀ TÀI - TÊN CHỦ NHIỆM - SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM>>
  • Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của thành viên
  • Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của HĐ TKCM Thành viên + tải file báo cáo lên đường link 
   https://drive.google.com/drive/folders/1eUS2mULoEnraLNxwuuWFVjgqggA1H2cr 
   theo cú pháp: << MÃ SỐ ĐỀ TÀI - TÊN CHỦ NHIỆM - TÊN THÀNH VIÊN - SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN>>

   

      4. HỒ SƠ NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)
   

  • Đơn đề nghị nghiệm thu
  • Mẫu báo cáo tổng hợp đề tài cấp Trường
  • Biểu mẫu nhập thống kê (chỉ cần bản mềm)
  • Mẫu giấy đề nghị xác nhận đào tạo
  • Mẫu phiếu đề nghị gia hạn đề tài cấp Trường (nếu có)
  • Nội dung chỉnh sửa sau Nghiệm thu (nếu có)
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file ((19.08.2022) 1285 QĐ KHTN BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.pdf)(19.08.2022) 1285 QĐ KHTN BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.pdf 2687 kB30-08-202230-08-2022
Download this file ((23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf)(23.12) CV SỐ 2287 ĐHQG-KHCN 19.12.2019 VV SỬA ĐỔI THÔNG TIN VÀ CÁCH THỨC TRÌNH BÀY TRONG CÁC CÔNG BỐ QUỐC TẾ.pdf 520 kB14-01-202014-01-2020
Download this file (1. (4BẢN) HĐ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG.docx)1. (4BẢN) HĐ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG.docx 23 kB31-08-202231-08-2022
Download this file (10. (1BẢN) BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN.docx)10. (1BẢN) BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA THÀNH VIÊN.docx 20 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (11. (1BẢN) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN+HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ.docx)11. (1BẢN) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN+HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ.docx 17 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (1285 QĐ KHTN BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.pdf)1285 QĐ KHTN BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐT CẤP TRƯỜNG.pdf 2687 kB24-02-202324-02-2023
Download this file (2. (3BẢN) DỰ TOÁN KP ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2022.xlsx)2. (3BẢN) DỰ TOÁN KP ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG 2022.xlsx 34 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (3. (2BẢN) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CK TIỀN CÔNG ĐT CẤP TRƯỜNG.xlsx)3. (2BẢN) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CK TIỀN CÔNG ĐT CẤP TRƯỜNG.xlsx 24 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (4. (3BẢN) HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM.docx)4. (3BẢN) HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA CHỦ NHIỆM.docx 20 kB31-08-202231-08-2022
Download this file (5. (3BẢN) HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN.docx)5. (3BẢN) HĐ THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN CỦA THÀNH VIÊN.docx 20 kB31-08-202231-08-2022
Download this file (6. (3BẢN) BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA CHỦ NHIỆM.docx)6. (3BẢN) BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA CHỦ NHIỆM.docx 19 kB31-08-202231-08-2022
Download this file (7. (3BẢN) BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA THÀNH VIÊN.docx)7. (3BẢN) BB NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HĐ TKCM CỦA THÀNH VIÊN.docx 20 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (8. (3BẢN) BB THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG.docx)8. (3BẢN) BB THANH LÝ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG.docx 18 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (9. (1BẢN) BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM.docx)9. (1BẢN) BB BÀN GIAO KẾT QUẢ SẢN PHẨM CỦA CHỦ NHIỆM.docx 21 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (BIỂU MẪU NHẬP THỐNG KÊ.xlsx)BIỂU MẪU NHẬP THỐNG KÊ.xlsx 35 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG.docx)GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN THÙ LAO HỘI ĐỒNG.docx 13 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP.doc)MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP.doc 296 kB30-08-202230-08-2022
Download this file (MẪU CAM KẾT NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU CAM KẾT NGHIỆM THU ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc 36 kB24-02-202324-02-2023
Download this file (MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU GIA HẠN ĐÊ TÀI CẤP TRƯỜNG.doc 36 kB24-02-202324-02-2023
Download this file (MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP.doc)MẪU GIẤY XÁC NHẬN PHỐI HỢP.doc 47 kB02-08-202202-08-2022
Download this file (MẪU PHIẾU NHẬN XÉT CHI TIẾT DÀNH CHO PHẢN BIỆN ĐT CẤP TRƯỜNG.doc)MẪU PHIẾU NHẬN XÉT CHI TIẾT DÀNH CHO PHẢN BIỆN ĐT CẤP TRƯỜNG.doc 62 kB02-08-202202-08-2022
Download this file (MẪU TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐT TRƯỜNG (KÈM THEO GIẤY GIA HẠN).doc)MẪU TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐT TRƯỜNG (KÈM THEO GIẤY GIA HẠN).doc 81 kB05-12-202205-12-2022
Download this file (MẪU XÁC NHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC.docx)MẪU XÁC NHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC.docx 19 kB24-02-202324-02-2023
Download this file (MẪU XÁC NHẬN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC.doc)MẪU XÁC NHẬN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC.doc 53 kB24-02-202324-02-2023
Download this file (NỘI DUNG CHỈNH SƯA SAU NT.doc)NỘI DUNG CHỈNH SƯA SAU NT.doc 38 kB01-02-202101-02-2021
Download this file (QĐ 3061 QĐ-KHTN VV QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TRƯỜNG.pdf)QĐ 3061 QĐ-KHTN VV QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TRƯỜNG.pdf 2153 kB27-09-202227-09-2022
Download this file (ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU.doc)ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU.doc 48 kB30-08-202230-08-2022
© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.