Mẫu hồ sơ đề tài cấp ĐHQG loại A, B và Hợp tác song phương

Các mẫu hồ sơ thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại A, B, Hợp tác song phương, các Chương trình (562, Vật lý, GEN, ...) được xếp thứ tự theo quy trình thực hiện đề tài

 1.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

 
2.  HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)
 

Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại A, B, Hợp tác song phương, các Chương trình (562, Vật lý, GEN,...) (06 bản)

Biên bản thanh lý Hợp đồng thực hiện đề tài cấp ĐHQG loại A, B, Hợp tác song phương, các Chương trình (562, Vật lý, GEN,...) (02 bản)  

 

Dự toán kinh phí đề tài theo từng đợt cấp KP (03 bản) + DM đấu thầu (01 bản) 

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản (mua nguyên vật liệu...) (03 bản)

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Trong trường (03 bản)

Giấy đề nghị thanh toán chuyển khoản tiền công - Ngoài trường (03 bản)

Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Chủ nhiệm (02 bản)
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Chủ nhiệm (02 bản)
Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của Chủ nhiệm (01 bản)
Hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Thành viên (02 bản)
Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn của Thành viên (02 bản)
Biên bản bàn giao kết quả sản phẩm của Thành viên (01 bản)

  3.  BÁO CÁO ĐỊNH KỲ-HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ (Báo cáo vào trước tháng 3/tháng 9 và quyết toán vào tháng 11 hàng năm)

 Văn bản hướng dẫn:   Hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí

Biên bản nghiệm thu hợp đồng thực hiện đề tài NCKH (Tài chính) 

4.  HỒ SƠ NGHIỆM THU (Khi hết hạn thực hiện giai đoạn I và đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)

                                 - Một số lưu ý trong báo cáo nghiệm thu đề tài cấp TĐ ĐHQG
                                 - Cách thức trình bày trong các công bố quốc tế

Giấy đề nghị đánh giá định kỳ đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B, Chương trình
 
 
Báo cáo tóm tắt - R05 (đóng vào cuốn Báo cáo định kỳ và Báo cáo tổng kết)
 
 
 
 
 
 
 
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.