Mẫu biểu quy định của Sở KH&CN Tp. HCM


         1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
 
            Theo mẫu biểu quy định của Sở KH&CN Tp. HCM
 
 
         2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ
 
             Dự toán kinh phí(03 bản) 
 
 
 
 

           Biên bản bàn giao kết quả của thành viên (01 bản)

 
        3. HỒ SƠ QUYẾT TOÁN
  

         Thời gian báo cáo quyết toán và mẫu biểu thực hiện theo quy định của Sở KH&CN Tp. HCM

 
       4. HỒ SƠ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
 
 
 
 
 
 
 
5. HỒ SƠ NGHIỆM THU CUỐI KỲ 
 
 
  
 
  
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.