Mẫu hồ sơ đề tài NAFOSTED

Các mẫu hồ sơ cần cho đề tài do NAFOSTED tài trợ được sắp xếp theo từng giai đoạn của qui trình thực hiện đề tài

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  

          Xem hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ và mẫu biểu hồ sơ có trong Thông báo hàng năm trên trang web của Quỹ phát triển KH&CN quốc gia:  http://www.nafosted.gov.vn

          
Các văn bản quy định về tài trợ nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên
Để có thông tin hướng dẫn chi tiết, xin xem các văn bản sau đây:

  1. Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ;
  2. Danh mục hướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQLQ ngày 24/12/2008 của Hội đồng quản lý Quỹ;
  3. Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
  4. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
  5. Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
  6. Thông tư liên tịch số 01/2010/TT-BTC ngày 6/1/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
  7. Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
  8. Công văn của NAFOSTED ngày 05/4/2010 - Hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.
  9. Hướng dẫn tóm tắt của NAFOSTED tháng 3/2012 - Lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đề tài NCKH
  10. Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN về Mã số phân loại đề tài


2. HỒ SƠ CẤP KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt)

 
 
 
 
 
 
Mẫu Giấy đề nghị điều chỉnh kinh phí đề tài NAF (04 bản)
Giấy đề nghị thay đổi nhân công đề tài NAF (04 bản)
 

3. BÁO CÁO ĐỊNH KÌ - HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ                                                

Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo online trên hệ thống OMS của NAFOSTED, sau khi submit thì xuất in 01 bản gởi Phòng KHCN trình ký Cơ quan chủ trì và gởi nộp NAFOSTED.

 

4. HỒ SƠ NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)  

        Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo online trên hệ thống OMS của NAFOSTED, sau khi submit thì xuất in 02 bản gởi Phòng KHCN trình ký Cơ quan chủ trì và gởi nộp NAFOSTED 01 bản, Phòng KHCN giữ lại 01 bản lưu Thư viện Trường.

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.