Mẫu hồ sơ đề tài cấp Nhà nước

Các quy định và biểu mẫu của Bộ KH&CN về nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia:

  1. Thông tư 07-2014-BKHCN - 26-5-2014 - Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
  2. Thông tư 09-2014-BKHCN - 27-5-2014 - Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia    
  3. Thông tư 10-2014-BKHCN - 30-5-2014 - Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước  
  4. Thông tư 23-2014-BKHCN - 19-9-2014 - Sửa đổi bổ sung TT 10-2014 về quy định tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
  5. Thông tư 11-2014-BKHCN - 30-5-2014 - Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
  6. Thông tư 12-2014-BKHCN - 30-5-2014 - Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

 

 

1. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định của Thông tư 07-2014-BKHCN.

Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ theo biểu mẫu quy định của Thông tư 10-2014-BKHCN.


2. HỒ SƠ NHẬN KINH PHÍ (Khi đề tài đăng ký được duyệt


Đề cương cấp kinh phí đề tài NN đợt 1

Đề cương cấp kinh phí đề tài NN đợt 2

Đề cương cấp kinh phí đề tài NN đợt 3

Dự toán kinh phí - NN

3. BÁO CÁO ĐỊNH KÌ - HỒ SƠ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ (Báo cáo và quyết toán vào tháng 11 hàng năm)

Văn bản hướng dẫn:  - Hướng dẫn thủ tục quyết toán kinh phí tạm ứng 

Bảng kê chi tiền
Báo cáo định kỳ

Xác nhận quyết toán kinh phí - Phòng KH-TC4. HỒ SƠ NGHIỆM THU (Khi đến hạn kết thúc thực hiện đề tài)

    Theo biểu mẫu quy định của Thông tư 11-2014-BKHCN

   Hướng dẫn thủ tục nghiệm thu

   Đơn đề nghị nghiệm thu

   Trang bìa cuốn báo cáo nghiệm thu

Smile MỘT SỐ MẪU BIỂU THAM KHẢO KHI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHCN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC (KC)

Nhật ký đề tài, dự án
Quy chế chi tiêu đề tài, dư án
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 1
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 2
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 3
Mẫu hợp đồng thuê khoán số 4

 
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.