THÔNG BÁO V/v GÓP Ý DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH "XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TP. HCM GIAI ĐOẠN 2020-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ CÁC NĂM VỀ SAU"

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.