Sở KH&CN Tp.HCM thông báo mời đăng ký các dự án hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp tại Tp.HCM năm 2020

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.