Thông báo vv gia hạn thời gian nhận dự án tham gia cuộc thi "Sinh viên với quyền Sở hữu trí tuệ" lần I - 2020 (SIP) - Chủ đề "Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ"

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.