Thông báo vv triển khai khóa học Ứng dụng phần mềm soạn thảo văn bản LaTeX trong trình bày công trình NCKH

Thông báo vv triển khai khóa học Ứng dụng phần mềm soạn thảo văn bản LaTeX trong trình bày công trình NCKH

http://web.hcmus.edu.vn/images/stories/cv_s_19_tts_29.3.2017_vv_trin_khai_kha_hc_ng_dng_phn_mm_son_tho_vn_bn_latex_trong_trnh_by_cng_trnh_nckh.pdf

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.