ctsv.png
Image

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng các kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm giáo dục về chính trị, tư tưởng cho sinh viên; xây dựng các quy chế, quy định và kế hoạch tổ chức quản lý sinh viên; phục vụ quyền lợi chính đáng của sinh viên; tổ chức giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

 • 1. Công tác chính trị, tư tưởng

  - Tổ chức học tập nghị quyết Đảng, chính sách của Nhà nước cho sinh viên, tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho sinh viên học tập và rèn luyện.

  - Đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan (Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên, các Khoa,…) tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” vào đầu khóa, đầu mỗi năm học, cuối khóa: cập nhật, phổ biến tình hình trong nước và quốc tế, các chính sách và chế độ của nhà nước đối với sinh viên, các kiến thức pháp luật thông thường, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm…

  - Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị trong sinh viên, tổ chức các buổi thông tin thời sự, báo cáo chuyên đề cho sinh viên.

  - Cập nhật nội dung các thông tin trên website của Trường trong phạm vi phân cấp.

  - Chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung và hình thức các bandrol, khẩu hiệu, panô quảng cáo và các hình thức tương tự của các đơn vị trước khi được phép treo trong khu vực trường.

  - Quản lý việc mua, cấp phát báo chí … theo quyết định của Hiệu trưởng.

  - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

 • 2. Công tác sinh viên

  - Đầu mối phối hợp cùng các đơn vị có liên quan (Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Quản trị Thiết bị, Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên và các Khoa) tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển; thông tin, phổ biến quy chế, quy định của nhà trường đến sinh viên.

  - Phối hợp các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên.

  - Thực hiện việc xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên (trừ kết quả học tập).

  - Quản lý hồ sơ của sinh viên: cập nhật và quản lý dữ liệu hồ sơ, các quyết định (khen thưởng, kỷ luật, xử lý học tập) của trường có liên quan đến sinh viên, lý lịch sinh viên, nhằm đáp ứng yêu cầu tra cứu, xác minh của các đơn vị chức năng.

  - Đề xuất cấp phát và quản lý hệ thống email của sinh viên.

  - Đầu mối cấp Thẻ Sinh viên.

  - Tham mưu Hiệu trưởng trong việc ban hành quyết định cử sinh viên đi nước ngoài theo các chương trình tham gia các hoạt động trao đổi văn hóa, trao đổi sinh viên.

  - Tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường, phối hợp với phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án hỗ trợ thủ tục pháp lý đối với sinh viên nước ngoài trong thời gian học tập tại trường.

  - Tiếp nhận, khai thác và phân phối học bổng tài trợ cho sinh viên từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  - Hỗ trợ thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng phục vụ học tập theo quy định.

  - Phối hợp Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện xét cấp học bổng khuyến khích cho sinh viên ở từng học kỳ theo quy định.

  - Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

  - Phối hợp với Phòng Đào tạo thực hiện theo dõi tiến độ học tập của từng sinh viên, thống kê số liệu sinh viên… phục vụ công tác báo cáo và đánh giá trong quá trình đào tạo.

  - Tiếp nhận, giải quyết hoặc kiến nghị với Nhà trường và các đơn vị những thắc mắc, khiếu nại về kết quả rèn luyện, chế độ chính sách và các hoạt động trong Nhà trường của sinh viên.

  - Giữ vai trò ủy viên thường trực kiêm thư ký Hội đồng khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Hội đồng đánh giá rèn luyện của sinh viên; Ủy viên Hội đồng xử lý học tập và công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy và cao đẳng.

  - Đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu hoặc đề nghị kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân sinh viên vi phạm pháp luật, vi phạm các quy chế, quy định của Trường.

  - Tổ chức quản lý và thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, pháp luật, văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao... nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thể chất cho sinh viên.

  - Thực hiện công tác bảo hiểm cho sinh viên.

  - Phối hợp với trạm Y tế thực hiện công tác chăm lo sức khỏe cho sinh viên.

  - Chịu trách nhiệm quản lý nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động tại các Khoa, Trung tâm về công tác sinh viên như công tác tư vấn việc làm, tư vấn tâm lý, hội thảo chuyên đề, hoạt động xã hội ngoại khóa.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Nhà trường.

 • 3. Công tác nội trú – ngoại trú sinh viên

  - Tổ chức thu nhận đơn đăng ký nội trú của sinh viên để xem xét và bố trí chỗ ở cho sinh viên trong ký túc xá của Trường.

  - Tiếp nhận thông tin ngoại trú của sinh viên.

  - Kết hợp với địa phương, tổ chức quản lý tạm trú, tạm vắng cho sinh viên nội trú theo đúng quy định của chính quyền địa phương.

  - Tổ chức sinh hoạt, ăn ở và học tập ngoài giờ cho sinh viên trong ký túc xá; bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội xảy ra trong ký túc xá.

  - Kết hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong trường tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế ký túc xá hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên.

  - Tổ chức công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên, giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu ban đầu.

  - Phối hợp với các Khoa, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; hoạt động xã hội trong ký túc xá, ở địa phương; rèn luyện tư cách, nhân phẩm, nếp sống văn minh cho sinh viên.

 • 4. Công tác khác

  - Đầu mối phối hợp với các Khoa và Phòng, Ban chức năng liên quan tổ chức các sự kiện trong nhà trường: Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp cho sinh viên, Hội nghị, Hội thảo, bài nói chuyện…

  - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng hằng năm.

  - Phối hợp cùng các Khoa, Phòng ban tổ chức các chương trình liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hướng nghiệp cho sinh viên…

  - Quản lý những vấn đề và tổ chức các hoạt động cần thiết nhằm nắm bắt được xu hướng và nhu cầu của xã hội cũng như nguyện vọng của sinh viên đối với nhà trường.

STT Họ tên Chức vụ
1 ThS. Trần Vũ Trưởng phòng
2 ThS. Phạm Nguyễn Thùy Dương Phó trưởng phòng
3 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân Phó trưởng phòng
4 ThS. Đoàn Trung Dung Chuyên viên
5 Nguyễn Thị Ngọc Điệp Chuyên viên
6 Đinh Thị Đức Hạnh Chuyên viên
7 ThS. Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên
8 ThS. Nguyễn Thị Diễm Trang Chuyên viên
9 ThS. Trần Thị Thanh Tú Chuyên viên
10 Hoàng Thị Cẩm Tú Chuyên viên
11 ThS. Phạm Thụy Bích Tuyền Chuyên viên
12 Lê Thị Hà Chuyên viên
13 Trần Văn Huy Chuyên viên
14 Bùi Văn Lộc Chuyên viên
15 Cao Văn Nhã Chuyên viên
16 Trương Thị Ánh Nhung Chuyên viên
17 Phan Văn Thành Chuyên viên
18 Đặng Văn Tuyên Chuyên viên
19 Nguyễn Thị Út Chuyên viên
quy-che-bieu-mau.png

Quy chế-Biểu mẫu

thong-tin-tan-sinh-vien.png

Thông tin dành cho Tân Sinh Viên

drl.png

Thông báo điểm rèn luyện

mien-giam.png

Thông báo miễn giảm

bao-hiem.png

Thông báo bảo hiểm sinh viên

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.