SỨ MẠNG

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, phát triển và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

TẦM NHÌN 2030

Trở thành một trường đại học hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á về đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ nền tảng của kinh tế tri thức và kinh tế số

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Science: Khoa họcCreativity: Sáng tạoIntegration: Hội nhậpEmpathy: Sự thấu cảmNurture: Nuôi dưỡng đam mêCommunity: Hướng đến cộng đồngEmpowerment: Trao quyền kiến tạo


© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.