HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

GS.TS Trần Linh Thước, Hiệu trưởng

   Chủ tịch

2

PGS.TS Trần Lê Quan, Phó Hiệu trưởng     

   Phó Chủ tịch

3

GS.TS Châu Văn Tạo, Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch

4

PGS.TS Vũ Hải Quân, Phó Hiệu trưởng 

   Ủy viên

5

TS. Nguyễn Kim Quang, Phó Hiệu trưởng

   Ủy viên

6

ThS. Phan Ngô Hoang, Trưởng Phòng TC-HC

   UV, Thư ký

7

TS. Trần văn Mẫn, Trưởng Phòng KHCN

   Ủy viên

8

PGS.TS Đặng Thị Phương Thảo, Trưởng Phòng Đào tạo SĐH

   Ủy viên

9

PGS.TS Trần Cao Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo

   Ủy viên

10

PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Phòng QHQT

   Ủy viên

11

ThS. Nguyễn Thị Huyền, Trưởng Phòng Thanh tra-Pháp chế-SHTT

   Ủy viên

12

GS.TS. Đặng Đức Trọng, Trưởng Khoa Toán - Tin học

   Ủy viên

13

PGS.TS. Trần Đan Thư, Trưởng Khoa CNTT

   Ủy viên

14

TS. Nguyễn Trí Nhân, Q. Trưởng Khoa Sinh học

   Ủy viên

15

TS. Lê Vũ Tuấn Hùng, Trưởng Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

16

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Khoa Hóa học

   Ủy viên

17

PGS.TS. Lê Văn Hiếu, Trưởng Khoa Khoa học Vật liệu

   Ủy viên

18

TS. Huỳnh Hữu Thuận, Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông

   Ủy viên

19

PGS.TS. Tô Thị Hiền, Trưởng Khoa Môi trường

   Ủy viên

20

TS. Nguyễn Kim Hoàng, Trưởng Khoa Địa chất

   Ủy viên

21

GS.TS. Dương Minh Đức, Khoa Toán - Tin học

   Ủy viên

22

GS.TS. Bùi Xuân Hải, Khoa Toán - Tin học

   Ủy viên

23

GS.TS. Đinh Sỹ Hiền,  Khoa Điện tử Viễn thông

   Ủy viên

24

GS.TS Nguyễn Kim Phi Phụng, Khoa Hóa học

   Ủy viên

25

PGS.TS Lê Hoài Bắc, Khoa CNTT

   Ủy viên

26

PGS.TS Trương Thanh Cảnh, Khoa Môi trường

   Ủy viên

27

PGS. TS Hồ Huỳnh Thùy Dương, Khoa Sinh học

   Ủy viên

28

PGS.TS Nguyễn Quốc Khánh, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

   Ủy viên

 29 PGS.TS Huỳnh Thị Kiều Xuân, Khoa Hóa học

   Ủy viên

cslt.jpg
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.