Image

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sữa chữa, bảo quản cơ sở vật chất của trường, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của cán bộ viên chức và sinh viên toàn trường.

  • ThS. Lê Thị Nga, Trưởng Phòng
  • ThS. Phùng Lê Cang (Phó Trưởng phòng)
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi (Phó Trưởng phòng)
  • Ông Trần Đình Giang (Phó Trưởng phòng)

 

  • ThS. Lê Thị Nga, Trưởng Phòng
  • ThS. Phùng Lê Cang (Phó Trưởng phòng)
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh Lợi (Phó Trưởng phòng)
  • Ông Trần Đình Giang (Phó Trưởng phòng)

 

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.