NHÂN SỰ ĐẦU NGÀNH

DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

STT  Họ và tên  Chuyên Ngành  Học Hàm
1 Trần Linh Thước Sinh Học Giáo sư
2 Châu Văn Tạo Vật lý hạt nhân Giáo sư
3 Dương Minh Đức Toán học Giáo sư
4 Đặng Đức Trọng Toán giải tích Giáo sư
5 Bùi Xuân Hải Toán học Giáo sư
6 Đinh Sỹ Hiền Vật lý Giáo sư
7 Nguyễn Kim Phi Phụng Hóa Học Giáo sư
8 Hồ Huỳnh Thùy Dương Sinh Học Phó Giáo Sư
9 Trần Cao Vinh Vật lý Phó Giáo Sư
10 Nguyễn Đình Phư Toán học Phó Giáo Sư
11 Đinh Ngọc Thanh Toán giải tích Phó Giáo Sư
12 Phạm Thế Bảo Toán học Phó Giáo Sư
13 Lê Hoài Bắc Toán học Phó Giáo Sư
14 Trần Đan Thư Tin học và viễn thông Phó Giáo Sư
15 Trần Minh Triết Khoa học máy tính Phó Giáo Sư
16 Nguyễn Đình Thúc Tin học Phó Giáo Sư
17 Lý Quốc Ngọc Khoa học máy tính Phó Giáo Sư
18 Đinh Điền Toán học Phó Giáo Sư
19 Vũ Hải Quân Khoa học máy tính Phó Giáo Sư
20 Lê Hoàng Thái Công Nghệ Thông Tin Phó Giáo Sư
21 Trương Thị Hồng Loan Vật lý hạt nhân Phó Giáo Sư
22 Nguyễn Quốc Khánh Vật lý Phó Giáo Sư
23 Võ Lương Hồng Phước Hải dương học Phó Giáo Sư
24 Nguyễn Văn Hiếu Vật lý Phó Giáo Sư
25 Lê Văn Hiếu Vật lý Phó Giáo Sư
26 Phan Bách Thắng Vật lý Vô tuyến và Điện tử Phó Giáo Sư
27 Vũ Thị Hạnh Thu Vật lý Phó Giáo Sư
28 Nguyễn Thành Vấn Vật lý địa cầu Phó Giáo Sư
29 Nguyễn Diệu Liên Hoa Hóa Học Phó Giáo Sư
30 Trần Lê Quan Hóa Học Phó Giáo Sư
31 Nguyễn Trung Nhân Hóa hữu cơ Phó Giáo Sư
32 Nguyễn Thái Hoàng Hóa lý Phó Giáo Sư
33 Nguyễn Thị Thanh Mai Hóa Học Phó Giáo Sư
34 Huỳnh Thị Kiều Xuân Hóa vô cơ Phó Giáo Sư
35 Nguyễn Du Sanh Sinh lý thực vật Phó Giáo Sư
36 Trần Lê Bảo Hà Sinh Học Phó Giáo Sư
37 Ngô Đại Nghiệp Sinh Học Phó Giáo Sư
38 Trần Văn Hiếu Công Nghệ Sinh Học Phó Giáo Sư
39 Nguyễn Đức Hoàng Sinh Học Phó Giáo Sư
40 Đặng Thị Phương Thảo Công Nghệ Sinh Học Phó Giáo Sư
41 Phan Thị Phượng Trang Sinh Học Phó Giáo Sư
42 Hà Quang Hải Địa lý Phó Giáo Sư
43 Trương Thanh Cảnh Khoa Học Môi Trường Phó Giáo Sư
44 Trần Quang Trung Vật Lý Chất Rắn Phó Giáo Sư
45 Hoàng Đức Huy Sinh thái học và tiến hóa Phó Giáo Sư
46 Phạm Văn Phúc Sinh Học Phó Giáo Sư
47 Nguyễn Huy Tuấn Toán học Phó Giáo Sư
48 Tô Thị Hiền Hóa Môi Trường Phó Giáo Sư
49 Vũ Văn Nghị Thủy văn và công trình nước Phó Giáo Sư
50 Nguyễn Thị Huệ Di truyền phân tử Người Phó Giáo Sư

Số lượng Giáo Sư: 07
Số lượng Phó Giáo Sư: 43

DANH SÁCH NHÂN SỰ CÁC KHOA, BỘ MÔN

Khoa Toán - Tin học
STT HỌ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC HÀM

HỌC VỊ

1 Đặng Đức Trọng

Trưởng khoa

GS

TS

2 Huỳnh Quang Vũ  Phó khoa    TS
3 Võ Đức Cẩm Hải  Phó khoa    ThS
Bộ môn Ứng dụng tin học
4 Phạm Thế Bảo

Trưởng BM

PGS

TS

Bộ môn Xác suất thống kê
5 Đặng Đức Trọng

Trưởng BM

GS

TS

Bộ môn Đại số
6 Bùi Xuân Hải

Trưởng BM

GS

TS

7 Lê Văn Hợp

Phó BM

 

TS

Bộ môn Giải tích
8 Dương Minh Đức

Trưởng BM

GS

TS

9 Huỳnh Quang Vũ

Phó BM

 

TS

Bộ môn Cơ học 
10 Trịnh Anh Ngọc  Trưởng BM    TS
Bộ môn Tối ưu
11 Phan Quốc Khánh  Trưởng BM   GS  TSKH
Bộ môn Giáo dục Toán học
12 Nguyễn Viết Đông

Trưởng BM

 

TS

Khoa Công nghệ Thông tin
Khoa Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật
Khoa Điện tử -Viễn thông
Khoa Hóa học
Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học
Khoa Địa chất
Khoa Môi trường
Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu
Bộ môn Giáo dục thể chất
© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.