Image

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

TỔNG KẾT NĂM HỌC VÀ BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU THI ĐUA - KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2021 - 2022

Đánh giá, phân loại

Đánh giá và phân loại xếp loại VC-NLĐ

Tiêu chuẩn xếp loại VC-NLĐ theo năm học

Đối với cán bộ giảng dạy

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV)

+ Chấp hành sự phân công giảng dạy của đơn vị chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đảm bảo kỷ cương giảng dạy: lên lớp đúng giờ, dạy đủ giờ, không bỏ giờ dạy khi không có lý do chính đáng,…

+ Có tổng số giờ giảng dạy đủ theo định mức tiết chuẩn theo Quy chế giảng viên của trường.

+ Đảm bảo coi thi nghiêm túc (lý thuyết, thực tập).

+ Có tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) (thực hiện 1 trong các công việc: hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận; hướng dẫn học viên cao học, hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) thực hiện luận văn, luận án; viết giáo trình; trình bày seminar, có thực hiện đề tài hoặc công bố khoa học, tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học các cấp).

+ Gương mẫu trong công tác giảng dạy, NCKH, hội họp và học tập, không bỏ học các lớp bồi dưỡng đã đăng ký.

+ Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật.

Đối với cán bộ nghiên cứu

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV)

Số cá nhân đề nghị mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 30% VC-NLĐ đủ điều kiện tham gia đánh giá xếp loại.

+ Nghiên cứu khoa học có hiệu quả cao.

+ Trong năm học có đề tài NCKH được nghiệm thu hoặc có công bố khoa học hoặc có tham gia báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học các cấp.

+ Có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác.

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị, cho nhà trường.

 + Gương mẫu về tư cách đạo đức, thật sự là điển hình của đơn vị.

 + Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật

Đối với cán bộ quản lý

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV)

Số cá nhân đề nghị mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 30% VC-NLĐ đủ điều kiện tham gia đánh giá xếp loại.

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích đóng góp cho đơn vị, cho Nhà trường.

 + Có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác.

+ Gương mẫu về tư cách đạo đức, thật sự là điển hình của đơn vị.

+ Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

+ Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật.

Đối với chuyên viên, nhân viên

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV)

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

+ Đảm bảo thực hiện nghiêm túc giờ và kỷ luật lao động.

+ Đảm bảo tư cách, đạo đức nhân viên nhà nước.

+ Tham gia học tập bồi dưỡng, không bỏ học các lớp bồi dưỡng đã đăng ký.

+ Không bị khiển trách hoặc bị kỷ luật.

Tiêu chuẩn xếp loại đối với tập thể

Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

+ Có ít nhất 70% cá nhân trong tập thể được xếp loại mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

    + Không có cá nhân bị vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên

Thi đua, khen thưởng

4.1. Đối tượng áp dụng

- Tập thể:

 • Các đơn vị có thời gian thành lập từ 12 tháng trở lên.
 • Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Thư viện, Viện, Phòng Thí nghiệm cấp trường hoặc tương đương (Lưu ý: Bộ môn, Phòng thí nghiệm thuộc khoa… không thuộc đối tượng áp dụng).

- Cá nhân:

 • Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị được tuyển dụng từ 10 tháng trở lên;
 • Đối với một số trường hợp đặc biệt được quy định chi tiết tại các căn cứ Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn nêu trên.
 • Đối với các cá nhân kiêm nhiệm từ 2 đơn vị trở lên thì chọn ưu tiên tham gia xét đánh giá, xếp loại, thi đua khen thưởng theo thứ tự ưu tiên như sau:

1. Đơn vị mà cá nhân là Trưởng đơn vị cấp trường
2. Đơn vị mà cá nhân dành phần lớn thời gian làm việc

4.2. Danh hiệu Thi đua khen thưởng và Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Danh hiệu Thi đua khen thưởng

Căn cứ thành tích đạt được, đơn vị và các cá nhân tự đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xứng đáng cho mình:

 • Cá nhân: danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Giấy khen của Hiệu trưởng, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng CP, Huân chương lao động hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng nhất.
 • Tập thể: Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Giấy khen Hiệu Trưởng, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động Hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng nhất.

Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

 • Hiệu trưởng ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân.
 • Hiệu trưởng ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể.
 • Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt, đột xuất.
 • Giám đốc ĐHQG-HCM trình cấp có thẩm quyền xem xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân.

 

4.2. Danh hiệu Thi đua khen thưởng và Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

Danh hiệu Thi đua khen thưởng

Căn cứ thành tích đạt được, đơn vị và các cá nhân tự đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xứng đáng cho mình:

 • Cá nhân: danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Giấy khen của Hiệu trưởng, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng CP, Huân chương lao động hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng nhất.
 • Tập thể: Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, Giấy khen Hiệu Trưởng, Bằng khen Bộ GD&ĐT, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động Hạng ba, Huân chương lao động hạng nhì, Huân chương lao động hạng nhất.

Thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

 • Hiệu trưởng ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân.
 • Hiệu trưởng ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và Giấy khen của Hiệu trưởng cho các tập thể.
 • Giám đốc ĐHQG-HCM ban hành Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHQG-HCM cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt, đột xuất.
 • Giám đốc ĐHQG-HCM trình cấp có thẩm quyền xem xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước cho các tập thể và cá nhân.

 

4.3. Tổ chức thực hiện

 

b. Tổ chức xét TĐKT ở các Phòng, Viện, Trung tâm, Thư viện

Trưởng đơn vị phối hợp với Chi ủy, Ban chấp hành công đoàn bộ phận (hoặc Tổ CĐTT) tổ chức họp toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị với nội dung:

+ Phổ biến chủ trương, các hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng.

+ Thảo luận, góp ý về báo cáo tổng kết năm học của đơn vị.

+ Bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cá nhân theo hình thức bỏ phiếu kín.

 + Đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể đơn vị mình.

 + Đối với các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Anh hùng lao động” và các danh hiệu giải thưởng nhà nước cao quý khác phải đạt 90% số phiếu đơn vị đồng ý.

+ Đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác như: Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Cờ thi đua chính phủ, Cờ thi đua Bộ, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến... phải đạt 70% số phiếu đơn vị đồng ý.

+ Gửi hồ sơ tổng kết năm học và thi đua khen thưởng lên HĐ TĐKT cấp Trường (qua Phòng Tổ chức- Hành chính).

c. Một số lưu ý quan trọng

 • Nếu các đơn vị đề nghị xét tặng các danh hiệu cấp nhà nước cao hơn như Huân chương độc lập... thì tiêu chuẩn khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua khen thưởng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về Thi đua khen thưởng đã nêu trên.
 • Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng (Thông tư 12/2019/TT-BNV).
 • Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn). (Thông tư 12/2019/TT-BNV).
 • Về thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo

Căn cứ Khoản 6, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thì thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong Quyết định khen thưởng lần trước. Đối với Quyết định khen thưởng không ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành Quyết định khen thưởng lần trước.

 • Cá nhân được đề nghị khen thưởng từ cấp Bộ GD&ĐT trở lên phải nộp báo cáo thành tích và tóm tắt thành tích để Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường xét chọn.

 

4.3. Tổ chức thực hiện

 

b. Tổ chức xét TĐKT ở các Phòng, Viện, Trung tâm, Thư viện

Trưởng đơn vị phối hợp với Chi ủy, Ban chấp hành công đoàn bộ phận (hoặc Tổ CĐTT) tổ chức họp toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị với nội dung:

+ Phổ biến chủ trương, các hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng.

+ Thảo luận, góp ý về báo cáo tổng kết năm học của đơn vị.

+ Bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cá nhân theo hình thức bỏ phiếu kín.

 + Đề nghị danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể đơn vị mình.

 + Đối với các danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Anh hùng lao động” và các danh hiệu giải thưởng nhà nước cao quý khác phải đạt 90% số phiếu đơn vị đồng ý.

+ Đối với các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác như: Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Cờ thi đua chính phủ, Cờ thi đua Bộ, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến... phải đạt 70% số phiếu đơn vị đồng ý.

+ Gửi hồ sơ tổng kết năm học và thi đua khen thưởng lên HĐ TĐKT cấp Trường (qua Phòng Tổ chức- Hành chính).

c. Một số lưu ý quan trọng

 • Nếu các đơn vị đề nghị xét tặng các danh hiệu cấp nhà nước cao hơn như Huân chương độc lập... thì tiêu chuẩn khen thưởng được thực hiện theo Luật Thi đua khen thưởng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về Thi đua khen thưởng đã nêu trên.
 • Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được; Tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn tặng hình thức mức hạng nào thì xét, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng hình thức đó, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng (Thông tư 12/2019/TT-BNV).
 • Trong 01 năm không đề nghị cấp trên xét, tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn). (Thông tư 12/2019/TT-BNV).
 • Về thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo

Căn cứ Khoản 6, Điều 2, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng thì thời gian đề nghị khen thưởng lần tiếp theo được tính theo thời gian lập được thành tích ghi trong Quyết định khen thưởng lần trước. Đối với Quyết định khen thưởng không ghi thời gian thì việc đề nghị khen thưởng lần sau được tính theo thời gian ban hành Quyết định khen thưởng lần trước.

 • Cá nhân được đề nghị khen thưởng từ cấp Bộ GD&ĐT trở lên phải nộp báo cáo thành tích và tóm tắt thành tích để Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường xét chọn.

 

d. Hồ sơ Thi đua khen thưởng

Hồ sơ đơn vị gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Trường gồm:

- Biên bản họp xét Thi đua khen thưởng của đơn vị (có ghi kết quả kiểm phiếu).

- Danh sách cá nhân được đề nghị danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2021- 2022 (mẫu số 2).

- Danh sách tập thể được đề nghị danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2021- 2022 (mẫu số 3).

Đối với cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng cấp Bộ GD&ĐT và cấp nhà nước, nộp báo cáo và tóm tắt thành tích để Hội đồng TĐKT Trường ĐHKHTN xét chọn như sau:

          - Báo cáo thành tích khen thưởng từ cấp Bộ GD&ĐT trở lên mẫu số (mẫu 4A4B4C).

          - Tóm tắt thành tích ứng với từng loại danh hiệu được đề nghị khen thưởng.

          - Đơn vị tổng hợp file Tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng từ cấp ĐHQG-HCM theo từng danh hiệu (mẫu 5A5B5C5D5E).

Lưu ý: Hồ sơ thi đua khen thưởng giữa văn bản giấy và file khi nộp phải giống nhau, nếu có sai xót đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

 

d. Hồ sơ Thi đua khen thưởng

Hồ sơ đơn vị gửi về Hội đồng thi đua khen thưởng Trường gồm:

- Biên bản họp xét Thi đua khen thưởng của đơn vị (có ghi kết quả kiểm phiếu).

- Danh sách cá nhân được đề nghị danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2021- 2022 (mẫu số 2).

- Danh sách tập thể được đề nghị danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2021- 2022 (mẫu số 3).

Đối với cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng cấp Bộ GD&ĐT và cấp nhà nước, nộp báo cáo và tóm tắt thành tích để Hội đồng TĐKT Trường ĐHKHTN xét chọn như sau:

          - Báo cáo thành tích khen thưởng từ cấp Bộ GD&ĐT trở lên mẫu số (mẫu 4A4B4C).

          - Tóm tắt thành tích ứng với từng loại danh hiệu được đề nghị khen thưởng.

          - Đơn vị tổng hợp file Tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng từ cấp ĐHQG-HCM theo từng danh hiệu (mẫu 5A5B5C5D5E).

Lưu ý: Hồ sơ thi đua khen thưởng giữa văn bản giấy và file khi nộp phải giống nhau, nếu có sai xót đơn vị sẽ chịu trách nhiệm.

 

Tiêu chuẩn, tỷ lệ các danh hiệu thi đua

Đối với cá nhân

Danh hiệu Lao động Tiên tiến

Danh hiệu Lao động Tiên tiến:  (không qui định mức tỷ lệ)

+ Viên chức và người lao động có thời gian công tác từ 10 tháng trở lên tại các đơn vị trong Trường;

+ Đối với một số trường hợp đặc biệt được quy định chi tiết tại các căn cứ Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn nêu trên.

+ Cá nhân nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

+ Cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

+ Cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

+ Đạt mức xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

+ Không xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến đối với cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng (thời gian tính từ 01/7/2021 - 30/6/2022); bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Đối với tập thể

Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến”

Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến”

+ Có thời gian thành lập từ 12 tháng trở lên đối với các đơn vị Phòng/Khoa/Viện/ Trung tâm /Thư viện/Phòng thí nghiệm cấp trường hoặc tương đương.

+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

+ Không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.    

+ Dựa trên việc đánh giá xếp loại “ Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Thủ trưởng đơn vị ra quyết định công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.

Tiêu chuẩn, tỷ lệ đề nghị các hình thức khen thưởng

Đối với cá nhân

Giấy khen Hiệu trưởng

-  Đối với cá nhân:02 năm liên tục (năm học 2020-2021, 2021-2022) được đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đó có 02 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận và áp dụng có hiệu quả, thiết thực trong phạm vi cấp cơ sở hoặc có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đơn vị và năm học 2020-2021 chưa được tặng Bằng khen Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trong 05 năm trước khi nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chưa được Bộ trưởng tặng bằng khen.

(lưu ý: Nếu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua từ 2020 trở về trước thì sẽ thay thế cho điều kiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và ghi trong báo cáo thành tích như sau: VD năm 2020- “ Chiến sĩ thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, số QĐ...)

Đối với tập thể

Giấy khen Hiệu trưởng

- Đối với tập thể: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục được công nhận Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc (năm học 2020-2021, 2021-2022) và năm học 2020-2021 chưa được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.