Chức năng

1. Công tác Thanh tra

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm việc thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đào tạo.

2. Công tác Pháp chế

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến các hoạt động của Trường, đảm bảo cho nhà trường hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm của Hiệu trưởng, thẩm định rà soát kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ, tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong nhà trường.

3. Công tác Sở hữu trí tuệ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng rà soát, khai thác và quản trị tài sản trí tuệ trong phạm vi nhà trường. Tham gia thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Thanh tra

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra định kỳ và báo cáo Hiệu trưởng.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp cần thiết, tham mưu Hiệu trưởng thành lập đoàn thanh tra nội bộ thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Thông tư 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

2. Pháp chế

- Giúp Hiệu trưởng về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động, sinh viên và học viên đang làm việc và học tập tại trường.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của nhà trường. Phối hợp với các phòng ban chức năng khác, các khoa, bộ môn kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gởi xin ý kiến, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của trường soạn thảo trước khi trình hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

3. Sở hữu trí tuệ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, kế hoạch bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy định nội bộ về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

- Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

- Tổ chức đội ngũ quản lý về sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo và huấn luyện về sở hữu trí tuệ chocông chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên và các đối tượng khác trong nhà trường.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan trong việc chuyển giao các tài sản trí tuệ.

- Tư vấn và hướng dẫn các thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bằng bảo hộ giống cây trồng và các vấn đề khác liên quan đến tài sản trí tuệ cho nhà trường.

- Đảm nhận các dịch vụ có thu phí liên quan đến các thủ tục khác về: giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, bằng bảo hộ giống cây trồng cho các cá nhân và đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu.

- Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

- Tổ chức, quản lý hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ trong nhà trường.

- Tư vấn về pháp luật và dịch vụ sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện các dịch vụ khác về sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật và nội quy của nhà trường.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ trong phạm vi nhà trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về cách thức giải quyết và xử lý tranh chấp về sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ của nhà trường.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức cá nhân khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến sở hữu trí tuệ.

- Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.

- Trong phạm vi quyền hạn và chức năng của mình, Phòng Thanh Tra Pháp chế – Sở hữu trí tuệ được quyền đề xuất theo dõi mức thu phí đối với đào tạo, tư vấn về SHTT và các hoạt động, dịch vụ khác liên quan đến sở hữu trí tuệ (nếu có) và theo dõi quản lý hoạt động thu chi.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

ThS. Nguyễn Thị Huyền  -Trưởng phòng 
ThS. Trương Quan Thế  -Phó Trưởng phòng
ThS. Hà Minh Ninh - Phó Trưởng phòng

THANH TRA

PHÁP CHẾ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

© Copyright VNUHCM-US 2017. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.